fbpx

Regulamin

Regulamin RentFast sp. z o.o.  i HMS Group sp. z o.o. dotyczący najmu samochodów („Regulamin”)

Obowiązujący od 01.09.2020 r.

§ 1. Wstęp

1. Regulamin został wydany przez:

RentFast Sp. z o.o z siedzibą w Szczecinie przy ul. 26-Kwietnia numer 77, która została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000863075, REGON 387175188, NIP 8522666877, kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000 PLN i został on wpłacony w całości.

– HMS Group sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Lęborska 17A/1, która została wpisana do rajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000759848, REGON 381904858, NIP 7811985074, kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000 PLN i został on wpłacony w całości.

2. RentFast sp. z o.o. i/lub HMS Group sp. z o.o. będzie dalej zwana w treści Regulaminu jako Wynajmujący.

3. Klient będzie dalej zwany w treści regulaminu jako Najemca.

4. Regulamin ten określa warunki najmu samochodów od Wynajmującego dla Najemcy oraz stanowi integralną część umowy najmu zawieranej podczas realizacji transakcji wynajmu samochodu.

5. W razie sprzeczności regulaminu i umowy pierwszeństwo będą miały w takim przypadku postanowienia umowy zawieranej między Wynajmującym a Najemcą.

6. W umowie najmu zawarty jest również protokół przekazania i odbioru Pojazdu.

Definicje:

7. Najemca – strona Umowy i/lub osoba, która zarezerwowała samochód lub też dokonała najmu tego auta bez uprzedniej rezerwacji.

8. Użytkownik – Jest to Najemca lub każda osoba której Najemca powierzył lub wskazał w umowie jako osobę użytkującą dany samochód lub powierzył prowadzenie samochodu w trakcie trwania umowy najmu

9. Dokumentacja – każda z możliwych form dokumentacji najmu samochodu w tym. Dane pobierane od dostawców dotyczące użytkowania pojazdu w trakcie najmu, umowa najmu, regulamin, sms, email, rozmowy telefoniczne które zostały nagrane

10. System monitorowania – urządzenia zamontowane w samochodzie do śledzenia lokalizacji, sprawdzania stylu jazdy (w tym. Incydenty dotyczące gwałtownego przyspieszania, incydenty dotyczące gwałtownego hamowania, incydenty dotyczące ostrego skręcania, alarm holowania, przekroczenie prędkości, alarm otwarcia pokrywy maski samochodu, czujniki dymu w pojeździe, licznik kilometrów….

§ 2. Najemca, użytkownik i osoba której powierzono pojazd w trakcie umowy najmu.

1. Najemcą pojazdu zgodnie z regulaminem może stać się osoba fizyczna która spełnia następujące warunki, wszystkie łącznie:

a) Okaże wynajmującemu do wglądu ważny paszport lub dowód osobisty

b) Okaże wynajmującemu do wglądu kartę kredytową i/lub debetową na której można dokonać preautoryzacji środków i jest ważna dłużej niż 2 miesiące od momentu zakończenia okresu najmu określonego w umowie.

c) O ile zawiera umowę jako jednoosobowy przedsiębiorca – winna być wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

d) Spełnia następujące wymagania wiekowe w zależności od segmentu wynajmowanego pojazdu:

 • minimum 19 lat przy samochodach z segmentu P, P+, D, T
 • minimum 22 lata przy samochodach z segmentu SUV, S
 • minimum 25 lat przy samochodach z segmentu S+, SUV+

e) Możliwe jest zmienienie wymagalnego wieku kierowcy na niższy po uprzednim uiszczeniu opłaty:

 • 50 PLN dziennie przy samochodach z segmentu P, P+, D, T za każdy wymagany rok kierowcy
 • 150 PLN dziennie przy samochodach z segmentu SUV, S za każdy wymagany rok kierowcy
 • 300 PLN dziennie przy samochodach z segmentu S+ , SUV+ za każdy wymagany rok kierowcy

2. Najemcą może stać się również osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której pełnomocnik lub reprezentant zawierający umowę najmu:

 • Okaże aktualny odpis KRS, lub odpis ten zostanie potwierdzony przez przedstawiciela wypożyczalni online
 • Okaże wynajmującemu do wglądu ważny paszport lub dowód osobisty
 • Jeśli jest pełnomocnikiem to okaże do wglądu ważne pełnomocnictwo do reprezentowania danego podmiotu i oświadczy, że pełnomocnictwo te nie zostało mu odwołane
 • Spełnia warunek z § 2 pkt 1 ust. d)

3. Najemca wyraża zgodę na weryfikację niezbędną do ustalenia możliwości  i wiarygodności finansowych Najemcy poprzez sprawdzenie go w bazach BIK, KRD, sprawdzenie karalności najemcy i sprawdzenie w innych podmiotach powiązanych umowami z Wynajmującym. Najemca wyraża również zgodę na udostępnienie informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych na podstawie ustawy z dnia 9.04.2010 o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

3a. Jeśli którykolwiek z podmiotów wymienionych w § 2 pkt 3 udostępni Wynajmującemu informacje negatywne dotyczące wiarygodności płatniczej Najemcy to Wynajmującemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy już zawartej lub nie zawierania żadnych umów z Najemcą.

4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy najmu oraz za działania użytkownika lub osoby której faktycznie powierzył przedmiot umowy najmu, w szczególności za przestrzeganie przez użytkownika Regulaminu i umowy najmu aż do czasu zdania samochodu przez Najemcę do Wynajmującego. W razie zawarcia umowy najmu przez więcej niż jedną osobę ich odpowiedzialność za powstałe szkody jest solidarna.

5. Do kierowania przedmiotem umowy najmu uprawnieni są wyłącznie Najemca i użytkownik, którzy w każdym momencie trwania umowy najmu spełniają warunki określone w § 2 pkt 1 ust d) , posiadający ważne prawo jazdy na kategorię dotyczącą przedmiotu umowy najmu od co najmniej jednego roku.

6. Jeśli Najemca nie spełni warunków opisanych w § 2 pkt 5 Wynajmujący jest uprawniony do odmowy zawarcia umowy, rozwiązania już podpisanej umowy w trybie natychmiastowym.

§ 3.  Umowa i Rezerwacja Samochodu

1. Najemca dokonuje rezerwacji samochodu poprzez stronę internetową wypożyczalni (rentfast.pl), telefonicznie lub osobiście w punkcie wypożyczalni. Ceny obowiązujące na stronie wypożyczalni (rentfast.pl) w dniu rezerwacji są cenami wiążącymi. Najemca otrzyma potwierdzenie rezerwacji o ile dany samochód będzie dostępny w interesującym go terminie.

2. Warunkami zawarcia umowy przez Wynajmującego są:

 • Warunki wymienione w § 2  pkt 1
 • Zaakceptowanie przez Najemcę Regulaminu wypożyczalni dostępnego na rentfast.pl/regulamin
 • Dokonanie rezerwacji co najmniej na 12 godzin przed planowanym odbiorem samochodu
 • Posiadanie karty kredytowej lub debetowej do preautoryzacji kaucji za dany samochód oraz opłaty ewentualnych późniejszych naliczeń
 • W przypadku płatności przelewem – uznanie płatności na koncie Wynajmującego

3. Zawarcie umowy między stronami następuje poprzez jej osobiste lub elektroniczne podpisanie między stronami. Umowa może zostać zawarta poprzez urządzenia elektroniczne w tym. Tablet, laptop etc. W takim przypadku podpis składany jest zdalnie lub osobiście i przenoszony on jest następnie we właściwe miejsce na umowie będącej jednocześnie protokołem odbioru i zdania samochodu.

4. Podczas zawierania umowy na karcie kredytowej lub debetowej dokonywana jest Preautoryzacja środków zabezpieczonych na poczet kaucji wynajmowanego samochodu. Wysokość kaucji zależna jest od modelu wynajmowanego samochodu a kwota ta widoczna jest każdorazowo w prezentacji danego modelu na stronie wypożyczalni RentFast (rentfast.pl)

5. Wynajmujący uprawniony jest do obciążenia Najemcy niezapłaconymi, a należnymi kwotami wynikającymi z Umowy, Regulaminu lub Cennika dostępnego na stronie wypożyczalni.

6. W przypadku blokady środków na koncie trwającej dłużej niż 14 dni kalendarzowych, Wynajmujący rekomenduje Najemcy kontakt z własnym bankiem. Zwolnienie preautoryzacji nie oznacza zrzeczenia się przez Wynajmującego z przysługujących mu w stosunku do Najemcy roszczeń.

7. W razie niemożności wydania samochodu zgodnego z potwierdzoną przez pracownika wypożyczalni RentFast rezerwacją Wynajmujący może wynająć samochód tej samej lub wyższej klasy, za cenę z rezerwacji, co nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

8. W przypadku przedłużenia najmu Najemca jest rozliczany według ostatniej obowiązującej Najemcę ceny.

§ 4.  Obowiązki najemcy

1. Najemca odbiera od Wynajmującego samochód w pełni sprawny, umożliwiający jego prawidłową eksploatację oraz czysty. Najemca zobowiązuje się użytkować go z należytą starannością oraz zwrócić go w stanie, w jakim znajdował się w chwili jego wynajmu. Najemca zwracając samochód zwraca również wszystkie dokumenty, kluczyki oraz wyposażenie jakie zostało mu przekazane w trakcie wynajmu samochodu.

2. Wszystkie samochody z wypożyczalni RentFast wyposażone są w system monitorowania.

3. Najemca oraz użytkownik i osoba której Najemca bezpośrednio powierzył użytkowanie samochodu zobowiązują się zwłaszcza do:

 • zamykania samochodu po opuszczeniu pojazdu
 • zabezpieczenia kluczyków i dokumentów od samochodu
 • wykonywania na własny koszt bieżącej i podstawowej kontroli samochodu polegającej między innymi na sprawdzaniu ilości oleju silnikowego, paliwa, płynu do spryskiwaczy, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego, płynu AdBLUE, sprawdzania i monitorowania właściwego ciśnienia powietrza w oponach i działania wszelkich świateł
 • stosowania właściwego paliwa zgodnie z informacją przy wlewie paliwa lub w dowodzie rejestracyjnym w rubryce P3

4. Koszt paliwa zużytego podczas najmu, płynów eksploatacyjnych oraz naprawy lub wymiany uszkodzonego ogumienia (w razie braku możliwości zakupu pojedynczej opony tego samego typu, również drugiej opony na tę samą oś w przypadku aut z napędem na 4 koła wymiana opon odbywa się zgodnie z zaleceniami producenta danego pojazdu) pokrywa Najemca.

5. Wyjazd samochodem za granicę możliwy jest wyłącznie do następujących kontynentalnych części krajów (z wyłączeniem wysp): Litwa, Czechy, Słowacja, Niemcy, Austria, Węgry, Estonia, Łotwa, Holandia, Belgia, Francja, Szwajcaria, Włochy, Słowenia i Chorwacja, pod warunkiem zgody Wynajmującego na wyjazd za granicę i uiszczenia przez Najemcę jednorazowej opłaty określonej odpowiednio w cenniku zgody na wyjazd za granicę zgodnie z danym segmentem samochodu określonym w  § 8 pkt 9-20. Wszelkie koszty związane z awarią, uszkodzeniem lub kradzieżą oraz ze zwrotem samochodu znajdującego się poza Polską Najemca niebędący konsumentem ponosi w pełnej wysokości. Najemca będący konsumentem ponosi koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, chyba że wykaże, że nie ponosi winy za ich powstanie i naruszenie Umowy.

6. W przypadku, gdy prawo państwa  § 4 pkt 5 przewiduje inne wymogi dotyczące wyposażenia samochodu niż prawo polskie, Najemca obowiązany jest dostosować samochód do wymogów prawa tego państwa na swój koszt, co nie uprawnia Najemcy do ingerencji w samochód i nie znosi obowiązku zwrotu samochodu w stanie, w którym został on wydany.

7. Jeżeli Najemca korzysta z samochodu niezgodnie z Umową lub jego przeznaczeniem, a także, gdy z okoliczności wynika uzasadnione podejrzenie dokonania jego kradzieży lub przywłaszczenia, Wynajmujący może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

8. W samochodzie obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz przewożenia zwierząt poza specjalnie przeznaczonym do tego celu własnym kontenerem.

9. Zakazane jest usuwanie lub zasłanianie oznaczeń na samochodzie, w tym firmowych Wynajmującego, chyba, że Wynajmujący wyrazi na to zgodę pisemnie lub na wskazany przez Najemcę adres e-mail.

10. Zapłata wszelkich kar pieniężnych, grzywien, opłat za parkowanie, opłat autostradowych i innych za korzystanie z infrastruktury drogowej, jak również należności prywatnoprawnych i publicznoprawnych wynikłych z korzystania z samochodu jest obowiązkiem Najemcy lub Użytkownika, chyba że Najemca wykaże, że Najemca ani Użytkownik nie ponoszą odpowiedzialności za powstanie do zapłaty tego rodzaju kwot. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu kwot, które Wynajmujący zapłacił w związku z naruszeniem przez Najemcę zobowiązania określonego w zdaniu poprzedzającym.

§ 5.  Wypowiedzenie umowy najmu

1. Najemca ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy przez Wynajmującego oraz w sytuacji, gdy Wynajmujący kolejny raz nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

2. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Najemca zalega z zapłatą czynszu powyżej 15 dni od dnia wymagalności. Nie dotyczy to zalegania z winy Wynajmującego (niedostarczanie Najemcy faktur, niewłaściwy numer rachunku bankowego, etc.).

3. W przypadku wypowiedzenia umowy Wynajmującemu przysługuje wynagrodzenie za okres najmu samochodu przypadający do dnia rozwiązania umowy.

4. Oświadczenie o wypowiedzeniu może nastąpić w formie pisemnej lub ustnej pod rygorem nieważności.

§ 6.  Zdanie samochodu

1. Najemca zobowiązany jest zwrócić samochód w deklarowanym w umowie miejscu zdania samochodu lub może też dokonać zwrotu w innym miejscu za zgodą Wynajmującego zgodnie z cennikiem opisanym w  § 8 pkt 4. Jeśli jest to miejsce inne niż określono w umowie najmu.

2. Zdanie samochodu po ustalonym czasie nie podlega naliczaniu dodatkowych opłat tylko i wyłącznie gdy czas ten nie przekracza 90 minut od wymagalnego czasu zdania samochodu. Zdanie samochodu po 90 minutach od czasu wymagalnego wiąże się z naliczeniem dodatkowych opłat zgodnie z cennikiem przedstawionym § 8 pkt 4.

3. Każdy najem można przedłużyć przez Najemcę telefonicznie, mailowo lub osobiście po uzyskaniu zgody na przedłużenie wystawionej przez Wynajmującego, przedłużenia takiego najmu należy dokonać nie później niż na 12 godzin przed terminem zdania samochodu określonego w umowie najmu.

4. Samochód który nie zostanie zwrócony w ustalonym terminie z umowy, lub też po wymagalnym terminie zdania samochodu (wliczając w to dopuszczalne opóźnienia i przedłużenia najmu) zostaje zgłoszony do odpowiednich organów ścigania jako samochód przewłaszczony. Najemca zostanie w takim przypadku dodatkowo naliczony za organizację i transport pojazdu przewłaszczonego oraz wszelkie niezbędne czynności do zabezpieczenia samochodu zgodnie z fakturami na usługi od dostawców +50% (w tym transport samochodu, zmiana zabezpieczeń w samochodzie, opłaty pracownicze i administracyjne).

5. W wypadku opóźnienia w zwrocie samochodu bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami związanymi z tym odbiorem plus 50% wartości wszystkich kosztów.

6. Zwrot samochodu, kluczyków i dokumentów samochodu może nastąpić, z zastrzeżeniem § 5 pkt 4 i 5, wyłącznie na rzecz przedstawiciela Wynajmującego. Zwrot samochodu potwierdzany jest protokołem odbioru podpisanym przez przedstawiciela Wynajmującego oraz Najemcę. Jeżeli Najemca uchyla się od udziału w odbiorze lub podpisania  protokołu odbioru albo jest nieobecny w umówionym miejscu i terminie zwrotu, Wynajmujący może dokonać odbioru jednostronnie.

7. Wszystkie punkty wynajmu RentFast mogą być punktami z osobą reprezentującą wypożyczalnie RentFast lub bez takiej osoby. Informacje o punktach dostępne są na stronie rentfast.pl

8. Zwrot samochodu w punkcie z przedstawicielem w godzinach pracy punktu jest bezpłatny i odbywa się zgodnie z procedurą odbioru samochodu (podpisanie protokołu zdania samochodu), zwrot poza godzinami pracy danego punktu jest płatny dodatkowo zgodnie z cennikiem zawartym na stronie rentfast.pl

9. W przypadku zwrotu samochodu pod nieobecność przedstawiciela Wynajmującego w uzgodnionym z Wynajmującym innym niż punkt wynajmu miejscu – Najemca dokonuje zwrotu poprzez przekazanie kluczyków oraz dokumentów samochodu osobie wskazanej przez Wynajmującego. Najemca akceptuje w ten sposób dokonanie przez Wynajmującego jednostronnego odbioru samochodu poprzez podpisanie przez przedstawiciela Wynajmującego protokołu odbioru samochodu.

10. Jeśli do zapłaty z tytułu najmu samochodu na podstawie umowy odrębnej od Umowy najmu zobowiązany jest zakład ubezpieczeń lub operator assistance, a Najemca przedłuża najem, obowiązek zapłaty za każdą dodatkową dobę po upływie okresu uzgodnionego z zakładem ubezpieczeń lub operatorem assistance, przechodzi na Najemcę. Najemca zobowiązany jest opłacić należność z góry, a Umowa ulega przedłużeniu jedynie o okres z góry opłacony przez Najemcę. W przypadku braku zapłaty Umowa ulega rozwiązaniu z upływem ostatniej opłaconej doby najmu.

§ 7.  Awarie, uszkodzenia, kradzież samochodu

1. Najemca zobowiązany jest każdorazowo na wezwanie Wynajmującego udostępnić samochód w celu wykonania przeglądu lub wymiany opon na koszt Wynajmującego.

2. W każdym przypadku gdy samochód ulegnie awarii Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Wynajmującego. Zabrania się Najemcy na dokonywanie jakichkolwiek napraw, usprawnień czy też wymiany części w samochodzie wynajętym.

3. Najemca nie może również holować oraz przewozić na lawecie samochodu wynajętego.

4. W przypadku gdy Najemca pozostawi samochód niesprawny lub uszkodzony z winy Najemcy poza miejscem zwrotu wskazanym w umowie to Najemca ponosi pełen koszt holowania samochodu.

5. Wynajętego samochodu w żadnym przypadku nie można wykorzystać do holowania innego pojazdu, chyba, że otrzyma się na takie działanie zgodę od Wynajmującego.

6. W przypadku kradzieży wynajętego samochodu, uszkodzenia, kolizji lub wypadku obowiązkiem Najemcy jest niezwłoczne powiadomienie Wynajmującego o zaistniałej sytuacji pod numerem telefonu +48 66 88 65 88 6. Najemca zobowiązany jest ponadto współdziałać z zakładem ubezpieczeń i Wynajmującym w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, w szczególności dostarczyć pisemny opis zdarzenia, kopie wymaganych przez zakład ubezpieczeń dokumentów, w tym oświadczenie o trzeźwości w chwili zdarzenia. W przypadku kradzieży samochodu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Wynajmującemu kluczyki i dokumenty samochodu. Najemca odpowiada za szkodę powstałą wskutek braku wykonania obowiązków wynikających z niniejszego punktu, chyba że wykaże, że brak jego współdziałania nie utrudnia Wynajmującemu dochodzenia roszczeń z tytułu zdarzeń wskazanych powyżej.

7. W przypadku awarii lub unieruchomienia samochodu Wynajmujący udostępni Najemcy samochód zastępczy w 12 godzin w Polsce albo 48 godzin w krajach wymienionych w § 4 pkt 5 od chwili poinformowania Wynajmującego. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu najmu. Jeżeli samochód zastępczy jest klasy niższej, wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu.

8. Wynajmujący ma prawo odmówić udostępnienia samochodu zastępczego w przypadku gdy:

 • Najemca utraci lub zniszczy dowód rejestracyjny pojazdu wynajętego
 • Najemca utraci lub zniszczy polisę od pojazdu wynajętego
 • Najemca utraci lub zniszczy kluczyki od pojazdu wynajętego
 • Najemca lub użytkownik pojazdu uszkodzi z własnej winy pojazd
 • Unieruchomienia samochodu poza Polską, w przypadku nieuzyskania zgody Wynajmującego na wyjazd za granicę lub nieuiszczenia opłaty z tytułu takiego wyjazdu
 • Szkód parkingowych i aktów wandalizmu, chyba że uniemożliwiają korzystanie z samochodu, a za ich powstanie nie odpowiada Najemca
 • W pojeździe zostanie przebita opona

§ 8.  Odpowiedzialność i kary umowne Najemcy

1. Najemca z tytułu zdarzeń określonych w § 7 pkt 2 – 4 Regulaminu zapłaci Wynajmującemu określoną w tych punktach karę umowną, chyba że udowodni, iż do zdarzenia doszło z przyczyn, za które nie ponosi winy Najemca ani Użytkownik.

2. Wysokość kary umownej za uszkodzenia lub brak realizacji obowiązków wynikających z § 6 pkt 6 zależeć będzie od klasy samochodu a takową można znaleźć w szczegółowym opisie danego pojazdu dostępnego na stronie Wynajmującego (rentfast.pl):

 • Klasa D – 2000 PLN
 • Klasa P – 4000 PLN
 • Klasa P+ – 5000 PLN
 • Klasa T – 4500 PLN
 • Klasa SUV – 7000 PLN
 • Klasa S, SUV+ – 10 000 PLN
 • Klasa S+ – 12 000 PLN

3. Najemca jak i użytkownik mają prawo do zrobienia 3 incydentów dotyczących ostrej jazdy dziennie korzystając z pojazdu klasy: D, P, P+, T, SUV, S oraz 2 incydentów dotyczących ostrej jazdy w pojazdach klasy S+, SUV+, incydenty te monitorowane są przez zewnętrzny system monitorowania oraz zapisywane do dalszego przetwarzania, każdy z użytkowników ma prawo do zapoznania się z incydentami których dokonał podczas całego okresu wynajmu samochodu – na żądanie.

4. Inne kary umowne:

 • incydent dotyczący ostrej jazdy – ostre skręcanie – 200 PLN każdorazowo, samochody klasy: D, P, P+, T
 • incydent dotyczący ostrej jazdy – gwałtowne przyspieszanie – 100 PLN każdorazowo, samochody klasy: D, P, P+, T
 • incydent dotyczący ostrej jazdy – gwałtowne hamowanie – 100 PLN każdorazowo, samochody klasy: D, P, P+, T
 • incydent dotyczący ostrej jazdy – ostre skręcanie – 300 PLN każdorazowo, samochody klasy: S
 • incydent dotyczący ostrej jazdy – gwałtowne przyspieszanie – 200 PLN każdorazowo, samochody klasy: S
 • incydent dotyczący ostrej jazdy – gwałtowne hamowanie – 200 PLN każdorazowo, samochody klasy: S
 • incydent dotyczący ostrej jazdy – ostre skręcanie – 500 PLN każdorazowo, samochody klasy: S+, SUV+
 • incydent dotyczący ostrej jazdy – gwałtowne hamowanie – 400 PLN każdorazowo, samochody klasy: S+, SUV+
 • przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym – 250 PLN każdorazowo
 • uszkodzenie, zgubienie kluczyka lub pilota do samochodu – Koszt wyrobienia +30%
 • uszkodzenie, zgubienie tablicy rej. (w tym naklejki na szybie) – 400 każde
 • palenie tytoniu/nikotyny, spożywanie alkoholu lub narkotyków – 500 PLN
 • przewożenie zwierząt poza transporterem – 300 PLN
 • zwrot brudnego samochodu – zgodnie z cennikiem na stronie wynajmującego
 • zwrot brudnego samochodu dostawczego – 150 PLN
 • zwrot samochodu z brudną tapicerką (do prania) – 250 PLN
 • zwrot samochodu z trwałymi zabrudzeniami – 500 PLN
 • bezumowne korzystanie z samochodu – stawka dobowa najmu + 30%
 • utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub użytkownika, naprawa samochodu bez zgody wynajmującego – 5000 PLN
 • zatankowanie samochodu niewłaściwym paliwem – 2500 PLN
 • demontaż, dokonanie przeróbki lub zamiana części samochodu bez zgody Wynajmującego – 5000 PLN
 • wyjazd za granicę bez zgody Wynajmującego – 3000 PLN (klasa samochodu: D, P, P+, T, SUV)
 • wyjazd za granicę bez zgody Wynajmującego – 7000 PLN (klasa samochodu: S, S+, SUV+)
 • kierowanie samochodem przez osobę nie będącą Najemcą lub Użytkownikiem – 1000 PLN
 • uszkodzenie opony – koszt opony + 100 PLN
 • uszkodzenie lub utrata kołpaka – koszt kołpaka + 100 PLN
 • uszkodzenie felgi – koszt naprawy/wymiany + 300 PLN
 • zgubienie biletu parkingowego wystawionego przez operatora – koszt operatora
 • uzupełnienie brakującego paliwa do ilości zgodnie z umową najmu – koszt paliwa +35%
 • Udostępnienie danych najemcy samochodu do organu państwowego – opłata zgodnie z cennikiem banku +100%

5. Wynajmujący ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość szkody przekracza kary umowne.

6. Najemca za opłatą określoną w § 8 pkt 5 może u Wynajmującego podczas zawierania umowy wykupić dodatkowe pakiety zmniejszające lub zwalniające Najemcę z odpowiedzialności w przypadku zewnętrznych uszkodzeń samochodu:

 • Ochrona Częściowa – CDW+TP (Collision Damage Waiver + Theft Protection)
 • Ochrona Pełna – SCDW+TP+WDP+TDP (Super Collision Damage Waiver + Theft Protection + Window Damage Protection + Tire Damage Protection)

7. Pełen zakres zwolnienia lub wyłączenia całkowitej odpowiedzialności za powstałe szkody dostępny jest u przedstawiciela wystawiającego dodatkowe ubezpieczenie dla Najemcy na czas trwania najmu.

8. Dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe możliwe są do zakupienia tylko i wyłącznie przed podpisaniem umowy i na wyraźne zgłoszenie Najemcy, stawka dostępna jest u przedstawiciela Wynajmującego. Nie można zakupić tych pakietów już w trakcie trwania umowy z przyczyn zewnętrznych.

9. W przypadku gdy szkoda powstanie w przypadku umyślnego działania lub zaniechania przez Najemcę ten odpowiada do pełnej wysokości powstałej szkody plus koszty administracyjne związane z likwidacją szkody nie większe niż 10% wartości całkowitej szkody. Są to następujące przypadki:

 • gdy Najemca lub użytkownik uszkodzi wnętrze samochodu lub pozostawi w nim trwałe plamy
 • gdy Najemca lub użytkownik prowadząc samochód będą w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, lub bez ważnych uprawnień do kierowania pojazdem wynajętym
 • gdy Najemca lub użytkownik oddali się z miejsca wypadku lub kolizji
 • niedozwolony wyjazd pojazdu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • niedopełnienie obowiązku zwrotu dokumentów samochodu i/lub kluczyków po kradzieży samochodu lub niedopełnienie innych obowiązków wymaganych przez ubezpieczyciela skutkujących odmową wypłaty odszkodowania
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości lub ładowności, lub innego naruszenia przepisów o ruchu drogowym obowiązujących w miejscu wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego
 • uczestnictwo w zawodach / rajdach / wyścigach / pokazach i innych tego typu wydarzeniach
 • posłużenie się nieprawdziwymi danymi lub dokumentami w celu wynajęcia samochodu
 • korzystanie z samochodu przez osobę inną niż Najemca lub Użytkownik

10. Wynajmujący w szczególnych przypadkach ma prawo do odstąpienia od naliczania całości lub części kary umownej lub opłat dodatkowych.

11. Wynajmujący ma prawo do rekalkulacji stawki preferencyjnej udzielanej indywidualnie do stawki standardowej z cennika wypożyczalni w przypadkach gdy:

 • Najemca dokonuje płatności poza ustalonym w umowie lub na fakturze terminie
 • Najemca uchyla się od płatności
 • Najemca samodzielnie bez ustalenia z Wynajmującym przedłuża najem pojazdu (korzysta z niego bezumownie)
 • Najemca rażąco łamie postanowienia regulaminu i/lub umowy

§ 9.  Płatności i opłaty

1. Wszelkie opłaty i płatności w tym kaucja pobierane są z góry w Polskiej walucie (PLN). W wyjątkowych okolicznościach opłaty mogą zostać pobrane na koniec okresu zawartej umowy. Jeżeli pobranie z góry danej opłaty nie jest możliwe z uwagi na rodzaj lub chwilę powstania obowiązku jej uiszczenia opłata pobierana jest po zakończeniu najmu. Strony mogą odmiennie określić zasady rozliczeń należności, w szczególności z udziałem w tych rozliczeniach podmiotu trzeciego. W przypadku odmowy przez podmiot trzeci pokrycia w całości lub w części należności Wynajmującego wynikających z tytułu najmu, Najemca obowiązany jest do ich zapłaty w terminie 7 dni od dnia wezwania.

2. Najemca może cofnąć zgodę na wystawianie i przesyłanie dokumentów księgowych drogą elektroniczną pisemnie lub poprzez e-mail: biuro@rentfast.pl. Ceny wymienione w Regulaminie, Umowie oraz na stronie rentfast.pl są cenami netto, chyba że w Umowie lub umowie ramowej wskazano inaczej. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z uiszczaniem należności w ramach Umowy. W przypadku transakcji walutowych Wynajmujący stosuje przelicznik 1 Euro = zgodnie z kursem NBP dnia bieżącego, 1 Dolar = zgodnie z kursem NBP dnia bieżącego.

3. W przypadku opóźnienia Najemcy w zapłacie należności wynikających z Umowy lub Regulaminu, Wynajmującemu przysługują odsetki maksymalne za opóźnienie określone w art. 481 §2 Kodeksu cywilnego.

4. Wynajmujący ma prawo każdorazowo doliczyć opłaty dodatkowe w następujących przypadkach:

 • Zwrot lub wydanie samochodu poza godzinami pracy oddziału – zgodnie z cennikiem obowiązującym na stronie rentfast.pl, 25 PLN w dni powszednie w godzinach od 6:00 do 9:00 oraz w godzinach od 18:00 do 22:00, 50 PLN w niedzielę i święta oraz w godzinach nocnych tj. 22:00-6:00
 • Zwrot lub wydanie samochodu w innym mieście niż aktualna lokacja pojazdu (do 50 km od punktu wydania) – 3.0 PLN za każdy kilometr do miejsca zwrotu lub wydania (klasy samochodów: D, P, P+, T).
 • Zwrot lub wydanie samochodu w innym mieście niż aktualna lokacja pojazdu (powyżej 50 km od punktu wydania) – 3.5 PLN za każdy kilometr miejsca zwrotu lub wydania(klasy samochodów: D, P, P+, T).
 • Zwrot lub wydanie samochodu w innym mieście niż aktualna lokacja pojazdu (do 50 km od punktu wydania) – 4.0  PLN za każdy kilometr do miejsca zwrotu lub wydania(klasy samochodów: S, S+, SUV, SUV+).
 • Zwrot lub wydanie samochodu w innym mieście niż aktualna lokacja pojazdu (powyżej 50 km od punktu wydania) – 5.0 PLN za każdy kilometr miejsca zwrotu lub wydania (klasy samochodów: : S, S+, SUV, SUV+).
 • Zwrot lub wydanie samochodu w mieście aktualnej lokacji pojazdu – 5.5 PLN za każdy kilometr do miejsca zwrotu lub wydania (klasy samochodów: wszystkie).
 • Jeśli najemca przekroczy maksymalny dopuszczalny czas zwrotu samochodu to za każdą godzinę opóźnienia Wynajmujący ma prawo naliczyć 10% wartości stawki dobowej przedmiotu wynajętego przez Najemcę.
 • Przekroczenie limitu kilometrów w samochodach klasy D, P, T jest płatne dodatkowo 0.45 PLN za każdy dodatkowy kilometr – limit kilometrów określony jest w umowie.
 • Przekroczenie limitu kilometrów w samochodach klasy P+ jest płatne dodatkowo 0.6 PLN za każdy dodatkowy kilometr – limit kilometrów określony jest w umowie.
 • Przekroczenie limitu kilometrów w samochodach klasy SUV i S jest płatne dodatkowo 0.75 PLN za każdy dodatkowy kilometr – limit kilometrów określony jest w umowie.
 • Przekroczenie limitu kilometrów w samochodach klasy SUV+ jest płatne dodatkowo 0.95 PLN za każdy dodatkowy kilometr – limit kilometrów określony jest w umowie.
 • Przekroczenie limitu kilometrów w samochodach klasy S+ jest płatne dodatkowo 1.7 PLN za każdy dodatkowy kilometr – limit kilometrów określony jest w umowie.

5. Rozszerzenie ubezpieczenia, o którym mowa w  § 7 pkt 6  – Poniższa stawka naliczana jest na początku umowy za każdą dobę najmu samochodu:

 • Ochrona Częściowa – CDW+ TP
  • klasy D, P, P+ – 30 PLN
  • klasy T– 50 PLN
  • klasy S, SUV – 80 PLN
  • klasa S+ – 100 PLN
 • Ochrona Pełna – SCDW + TP + WDP + TDP
  • klasy D, P, P+ – 50 PLN
  • klasy T – 80 PLN
  • klasy S – 100 PLN
  • klasa S+ – 150 PLN

6. Opłata za każdego innego użytkownika niż najemca wynosi – 15 PLN za każdą dobę

7. Nawigacja, Fotelik dziecięcy i inne akcesoria – zgodnie z cennikiem obowiązującym na stronie rentfast.pl

8. Opłata za rezygnację z wykonania Umowy na 48 h lub mniej przed rozpoczęciem najmu – 25% wartości umowy najmu

9. Zwrot samochodu w innym miejscu niż określono w umowie bez zgody Wynajmującego – 300 PLN

10. Zgoda na wyjazd do : Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa dla samochodów klasy D, P, P+ – 200 PLN

11. Zgoda na wyjazd do : Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa dla samochodów klasy T – 400 PLN

12. Zgoda na wyjazd do : Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa dla samochodów klasy S, SUV – 500 PLN

13. Zgoda na wyjazd do : Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa dla samochodów klasy S+ – 1500 PLN

14. Zgoda na wyjazd do : Austria, Węgry, Łotwa dla samochodów klasy D, P, P+ – 300 PLN

15. Zgoda na wyjazd do : Austria, Węgry, Łotwa dla samochodów klasy T  – 450 PLN

16. Zgoda na wyjazd do : Austria, Węgry, Łotwa dla samochodów klasy S, SUV  – 750 PLN

17. Zgoda na wyjazd do : Austria, Węgry, Łotwa dla samochodów klasy S+, SUV+  – 2250 PLN

18. Zgoda na wyjazd do : Holandia, Belgia, Francja, Szwajcaria, Włochy, Słowenia, Chorwacja, Estonia dla samochodów klasy D, P, P+  – 400 PLN

19. Zgoda na wyjazd do : Holandia, Belgia, Francja, Szwajcaria, Włochy, Słowenia, Chorwacja, Estonia  dla samochodów klasy T – 600 PLN

20. Zgoda na wyjazd do : Holandia, Belgia, Francja, Szwajcaria, Włochy, Słowenia, Chorwacja, Estonia dla samochodów klasy S, SUV – 1000 PLN

21. Zgoda na wyjazd do : Holandia, Belgia, Francja, Szwajcaria, Włochy, Słowenia, Chorwacja, Estonia dla samochodów klasy S+, SUV+ – 3000 PLN

§ 10.  Postanowienia końcowe

1. Reklamacje prosimy kierować na adres rejestrowy spółki RentFast i/lub HMS Group podany na początku regulaminu lub mailowo na adres email: biuro@rentfast.pl i/lub  biuro@hmsgroup.pl

2. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w ustawowym terminie 30 dni od przyjęcia zgłoszenia a sposób rozpatrywania reklamacji będzie prowadzony w formie takiej samej jak zgłoszenie zostało przyjęte.

3. Zmiana umowy, rozwiązanie umowy lub przedłużenie umowy najmu wymaga formy pisemnej lub udokumentowanej.

4. Administratorem danych osobowych jest Wynajmujący RentFast Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy 26-go Kwietnia 77, kod pocztowy: 71-126 oraz HMS Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Lęborskiej 17A/1, kod pocztowy: 60-431.  Zasady przetwarzania przez Wynajmującego danych osobowych oraz klauzule w zakresie wykonania przez Wynajmującego obowiązków informacyjnych zawarte są w Polityce Prywatności.

5. Najemcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy lub przedłużenia Umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta zgodnie z art. 38 pkt 12 tej ustawy.

6. Regulamin oraz Umowa podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikłe w związku z Umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego, z wyjątkiem spraw, w których stroną jest konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, które rozstrzygać będzie sąd właściwości ogólnej.

loading